Ústav súdneho znalectva od roku 2002 zabezpečujesústavné vzdelávanie znalcov v odbore Stavebníctvo. Členom Klubu sa môže stať každý znalec.

Súčasťou každého stretnutia sú aktuality v oblasti znaleckej činnosti, prednáška / prednášky na vybranú tému, diskusia s účastníkmi. Členovia klubu majú možnosť e-mailom zaslať problém, otázku alebo názor, ktorý následne anonymne analyzujeme na nasledujúcom stretnutí. Zároveň majú možnosť navrhnúť témy, ktoré by mali byť odprednášané. Každý člen klubu bezplatne získa aj všetky v danom kalendárnom roku vydané čísla časopisu Almanach znalca.

Pracovné stretnutia sa konajú kvartálne:

 • V priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Radlinského 11 od 15:30 – 18.00 hod s programom:

  1. Aktuálna informácia vyzvaného špecialistu
  2. Voľná klubová diskusia (zodpovedanie otázok, ktoré znalcov zaujímajú, priestor na prezentáciu vlastného názoru na konkrétny problém, …)
 • V rekreačnom stredisku SvF v Kočovciach formou 2-denných odborných seminárov v Učebno-rekreačnom zariadení. Pre viacej informácií: ZOK Kočovce.

Poplatok vo výške 130 € s DPH za členstvo v klube znalcov sa využije na organizačné zabezpečenie klubovej činnosti. Každý účastník obdrží členský preukaz na celoročný vstup. Počas viac ako 18 – ročnej existencie sa v rámci klubu organizovali odborné prednášky na rozličné odborné témy, ich zoznam nájdete nižšie.

Prihláška na Zvyšovanie odbornej kvalifikácie znalcov do Klubu znalcov:

Zobraziť prihlášku

Odborný garant vzdelávania:

Doc. Ing. Zora Petráková, PhD.

Organizační garanti:

Ing. Silvia Gregušová, PhD., silvia.gregusova@stuba.sk
Ing. Jozef Korinek, jozef.korinek@svf.stuba.sk

10.01.2002 Majdúch,D. Pripomienky k prílohe č. 3 vyhl. č. 255/2002 Z.z.
2002 Ilavský,M. Ukážky stanovenia všeobecnej hodnoty zložiek majetku podniku
2002 Vyskoč, E. Odstraňovanie porúch poškodenej železobetónovej nádrže
2002 Nič, M. Prieskumy stavieb v znaleckej činnosti
07.03.2002 Majdúch, D. Postupy pri ohodnocovaní majetku
04.04.2002 Uhláriková, M. Problematika ocenenia poškodených trávnych porastov
02.05.2002 Vyparina, M. Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb
2002 Nagy, J. Využitie technicko – hospodárskych ukazovateľov pri stanovení všeobecnej hodnoty nehnuteľností
2002 Cisár, M. Daňové priznanie zo znaleckej činnosti
2002 Čaprnda, M. Progresívne nosné systémy budov
2002 Ilavský, M. Ohodnotenie stavieb po náhlej zmene technického stavu objektu
2002 Štipkala, M. Využitie štatistických metód v znaleckej činnosti
03.10.2002 Roštárová, A. Výnos MS SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výkone znaleckých činností v odbore stavebníctva, odvetvie oceňovanie nehnuteľností
03.10.2002 Majdúch, D. Koncepcia vzdelávania znalcov
07.11.2002 Bradáč, A. K problematice zjištění výše obvyklého a ekonomického nájemného z nemovitosti
05.12.2002 Encinger, M. Nedokončené byty a nebytové priestory v znaleckej činnosti
09.01.2003 Majdúch, D. Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov
06.02.2003 Ďungel, K. – Zentková, J. Kataster nehnuteľností vo vzťahu k znaleckým posudkom o oceňovaní nehnuteľností
06.03.2003 Majdúch, D. Výpočet všeob. hodnoty kombinovanou metódou
03. 04.2003 Wiedermann, J. K problematike ohodnocovania nehnuteľností pre účely exekučného konania
15.05 2003 Trubáček, M. Švajčiarsky systém posudzovania a hodnotenia obytných stavieb
05 06.2003 Nič,M.– Nagy,J. – Vallo,M.– Čavojský,J. Metodika ÚSZ SvF STU v Bratislave “Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností”
03. 07.2003 Encinger, M. Vonkajšie úpravy
03. 07.2003 Roštárová, A. Aktuálne otázky znaleckej činnosti
02.10. 2003 Majdúch, D. Zásady a problémy ohodnocovania pozemkov
02.10. 2003 Hochmann, J. JASPI – Jednotný automatizovaný systém právnych informácií
06.11.2003 Púchovský, B. Určenie majetkovej škody úpravou nákladov na opravu
04.12.2003 Sternová, Z. Technický popis bytových domov ako podklad pre znaleckú činnosť
15.01.2004 Majdúch, D. Katalóg rozpočtových ukazovateľov a Metodika stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností
05.02.2004 Čaprnda, M. Životnosti montovaných bytových stavebných sústav
04.03.2004 Rakyta, V. Postup pri ohodnocovaní lesných pozemkov
04.03.2004 Majdúch, D. Všeobecná hodnota pozemkov 2. a 3. skupiny
01.04. 2004 Ilavský, M. Znalecké posudky pre exekučné konanie
06.05.2004 Pacáková, V. Vybrané štatistické metódy v znaleckej činnosti
03.06.2004 Marton, P. Metodika určenia koeficientu vybavenosti bytov
01.07.2004 Holík, M. Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb – poznatky a skúsenosti
07. 10.2004 Majdúch, D. Vplyv nových predpisov na znaleckú činnosť
04. 11.2004 Encinger, M. Obmedzenie užívania pozemkov – dopad na ich hodnotu
02.12.2004 Ilavský, M. Stanovenie výšky škody na nehnuteľnosti
13.01.2005 Kubica, M. – Kardoš, P. – Jakubec, M. Vybrané problémy pri stanovení výnosovej hodnoty nehnuteľností
03.02.2005 Vavrovič, Ľ. Postavenie znalca a význam znaleckého posudku v právnom systéme SR
03.03.2005 Vereš, V. Ohodnocovanie bytov v nadstavbách
07.04.2005 Ilavský, M. Technické zhodnotenie nehnuteľnosti (stavby)
05.05.2005 Vykopalová, H. Správanie sa znalca na súdnom pojednávaní
02.06.2005 Smejkal, Z. Ohodnocovanie nehnuteľností v ČR
08.09.2005 Majdúch, D. Odborná skúška znalca
06.10.2005 Zentková J. Aktuálne otázky Katastra
03.11.2005 Kapusta P. Vecné bremená v znaleckej činnosti
02.12.2005 Majdúch D. a kol. Odborná skúška znalca – 2. časť
12.01.2006 Nagy J. Metodika pre zisťovanie a kalkulovanie cien stavebných prác a dodávok v znaleckej praxi
02.02.2006 Majdúch D. Encinger M. Ohodnocovanie pozemkov
02.03.2006 Ilavský M. Reálna deľba nehnuteľností
06.04.2006 Kuchtová D. Postavenie znalca v občianskom súdnom konaní
04.05.2006 Dvořáková V. Ohodnocovanie nehnuteľností z hľadiska zákona o ochrane pamiatkového fondu
01.06.2006 Vyparian M. Analýza vybraných problémov pri stanovení všeobecnej hodnoty nehnuteľností
21.09.2006 Zajac J. Plesne v stavebných objektoch a obmedzenia ich vzniku
05.10.2006 Ilavský M. Znalecké úkony na účely zákona o bytoch
09.11.2006 Nič M. Fotogrametrické určenie obstavaného priestoru
07.12.2006 Holík M. Špecifiká pri stanovení všeobecnej hodnoty pozemkov
11. 01. 2007 Nagy J. Úkony znalca pri miestnej obhliadke
01. 02.2007 Ilavský M. Znalecké úkony na účely exekučného poriadku
12.04.2007 Majdúch D. Všeobecná hodnota poľnohospodárskej pôdy
03.05.2007 Džatko M. Faktory a zložky hodnotenia a oceňovania pôdy
07.06.2007 Nič M. Určenie všeobecnej hodnoty bytov porovnávacou metódou
04.10.2007 Ilavský M. Ohodnocovanie nehnuteľností na účely nepeňažného vkladu
08.11.2007 Minárik Pavol Znalecké posudky pre účely zriadenia záložného práva na nahnuteľnosti
04.10.2007 Majdúch Dušan Poznatky zo skúšky odbornej spôsobilosti
10.01.2008 Majdúch Dušan Povinné vzelávanie znalcov v znaleckej činnosti
07.02.2008 Kačúr Marián Náplň činnosti jednotlivých odvetví v odbore stavebníctvo. Energetická certifikácia a cena budovy.
06.03.2008 Ilavský Miloslav Prenájom stavieb – technická a všeobecná cena nájmu.
03.04.2008 Encinger Miloš Všeobecná hodnota pozemkov zaťažených cudzími stavbami
15.05.2008 Horský Milan Územný plán Bratislavy a hodnoty nehnuteľnosti.
05.06.2008 Vyparina Marián Aktuálne témy v znaleckej činnosti.
03.07.2008 Nagy Juraj Úkony na odhad hodnoty stavebných prác.
02.10.2008 Majdúch Dušan Vstupy na určenie výnosovej hodnoty nehnuteľnosti.
06.11.2008 Nič Milan Všeobecná hodnota bytu a nájom bytu.
11.12.2008 Encinger Miloš Ilavský Miloslav Škody na všeobecnej hodnote nehnuteľnosti z rozhodnutia orgánov verejnej správy.
15.01.2009 Nič Milan, Malík Peter Aktuálne problémy znaleckej činnosti.
05.02.2009 Cár Mikuláš Aktuálny vývoj cien nehnuteľností na bývanie.
05.03.2009 Štipkala Miroslav Využitie cenovej mapy v znaleckej praxi – aplikácia.
02.04.2009 Ilavský Miloslav Medzinárodné ohodnocovacie štandardy v súvislosti s ohodnocovaním nehnuteľností.
14.05.2009 Držka Milan Posudzovanie porúch stavieb I.Posudzovanie Porúch hydroizolácie spodnej stavby.
04.06.2009 Antošová Naďa Posudzovanie porúch stavieb II.Biokorózia kontaktných zatepľovacích systémov.
02.07.2009 Ilavský Miloslav Znalecké úkony pre účely zákona o kolektívnom investovaní.
01.10.2009 Vyparina Marian Vybrané okruhy znaleckého posudzovania – praktická aplikácia.
05.11.2009 Nagy Juraj Úloha znalca v ovetví, odhad hodnoty stavebných prác v súvislosti s požadovanými znaleckými úkonmi.
03.12.2009 Rajprichová Viera Znalec a nový stavebný zákon.
14.01.2010 Ilavský, Nič Akruálne zmeny predpisov pre znaleckú činnosť.
Ilavský, Štipkala OHN – Špecifické prípady ohodnocovania nehnuteľností – Dedičské konanie.
Sternová, Horečný PS – Systémové poruchy bytových budov – úvod.
Nováčiková, Nič SM – Preukazovanie zhody a certifikácia v stavebníczve.
04.02.2010 Ilavský, Nič Akruálne zmeny predpisov pre znaleckú činnosť.
Ilavský OHN – Špecifické prípady ohodnocovania nehnuteľností – Vysporiadanie BSM.
Ilavský OHN – Špecifické prípady ohodnocovania nehnuteľností – Reálna deľba.
Sternová, Horečný PS – Systémové poruchy bytových budov – por A, B.
04.03.2010 Ilavský, Nič Akruálne zmeny predpisov pre znaleckú činnosť.
Sternová, Horečný, Nováčiková PS – Systémové poruchy bytových budov – por C, D.
Viktorínová OHN – Systém znalectva v Nemecku – predpisy a prax.
08.04.2010 Ilavský, Nič Akruálne zmeny predpisov pre znaleckú činnosť.
Ilavský Prezentácia MiniPLAN
Ilavský OHN – Výnosová a kombinovaná metóda.
Sternová, Horečný, Nováčiková PS – Systémové poruchy bytových budov – por E, F.
Viktorínová OHN – Ohodnocovanie nehnuteľností pre súdy v Nemecku / tržné ohodnocovanie nehnuteľností – podľa (WertR)
Dubeň OHSP – Odhad hodnoty stavebných prác – bytové domy.
06.05.2010 Ilavský, Nič Akruálne zmeny predpisov pre znaleckú činnosť.
Kopáčik M – Dokumentácia skutočného zhotovenia stavieb.
Ilavský OHN – Špecifické prípady ohodnocovania nehnuteľností – Výška škody.
Sternová, Horečný, Nováčiková PS – Systémové poruchy bytových budov – por G, H.
Viktorínová OHN – Ohodnocovanie nehnuteľností pre banky v Nemecku – (podľa BelWertV)
03.06.2010 Ilavský, Nič Akruálne zmeny predpisov pre znaleckú činnosť.
Ilavský OHN – Špecifické prípady ohodnocovania nehnuteľností – Nepeňažný vklad.
Sternová, Horečný, Nováčiková PS – Systémové poruchy bytových budov – por I, J.
Nič Metodika znaleckej činnosti.

ŠTATÚT
ÚSTAVU SÚDNEHO ZNALECTVA
STAVEBNEJ FAKULTY STU V Bratislave

Tento štatút upravuje postavenie, činnosť, základnú organizačnú štruktúru, Ústavu súdneho znalectva (ďalej len ústav) ako organizačnej súčasti Stavebnej fakulty STU v Bratislave, (ďalej len SvF STU), ako špecializovaného pracoviska.

Poslaním ústavu je zabezpečovať činnosť Znaleckého ústavu SvF STU v odbore stavebníctvo zapísaného v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, oddielu na zápis znalcov, časti na zápis znaleckých ústavov, podľa ustanovenia § 19, ods. 3 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Článok 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Ústav súdneho znalectva Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave začal (ďalej len ústav) svoju činnosť dňa 1.7.1999. Zriadenie ústavu bolo schválené akademickými senátmi fakulty a univerzity. Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej len MS SR), zapísalo ústav do Zoznamu znaleckých ústavov dňa 21.7.1999.

Ústav zabezpečuje znaleckú činnosť Znaleckého ústavu SvF STU v súlade s ustanoveniami § 19 zákona číslo 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Ústav je špecializované vedecké a odborné pracovisko, ktoré zabezpečuje činnosť rezortného a metodického centra v oblasti znaleckej činnosti zapísanej v zozname znalcov. Ústav zabezpečuje znaleckú činnosť Znaleckého ústavu SvF STU najmä vo zvlášť obťažných prípadoch vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie.

Ústav zabezpečuje Špecializované vzdelávania pre znalcov v odbore stavebníctvo v rozsahu 450 hod. – číslo POA: 0473/22091/2004/365/1, Osobitné vzdelávania o spôsobe výkonu znaleckej činnosti (odborné minimum) v rozsahu 30 hod. – číslo POA: 0473/22091/2004/365/2.

Ústav zabezpečuje doktorandské štúdium študijného programu súdne inžinierstvo v študijnom odbore súdne inžinierstvo v súlade s akreditáciou denného trojročného (CD 2004/8608-135:sekr.) a externého päťročného (CD 2004/8608-138:sekr.) štúdia.

Článok 2
ZÁKLADNÉ ÚLOHY ústavu

Ústav zabezpečuje úlohy najmä v týchto oblastiach:

 • znaleckej,
 • vedeckovýskumnej,
 • pedagogickej,
 • certifikačnej a inšpekčnej,
 • podnikateľskej,
 • odbornej pomoci pre orgány štátnej a verejnej správy,
 • konzultačnej pre právnické a fyzické osoby,
 • medzinárodnej spolupráci a zahraničných stykov,
 • edičnej,
 • inej odbornej.

Znaleckú činnosť Znaleckého ústavu SvF STU zabezpečuje ústav v súlade s ustanoveniami § 19 zákona číslo 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, najmä vo zvlášť obťažných prípadoch vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie.

Vedeckovýskumnú činnosť zabezpečuje ústav vo vednom odbore Súdne inžinierstvo najmä systematiky a metodiky súdneho inžinierstva, technickej analýzy a diagnostiky pre posudkovú činnosť a vedných odboroch, súvisiacich so študijným zameraním ústavu a znaleckými odbormi. Vo vedeckovýskumnej činnosti využíva ústav spoluprácu s katedrami Stavebnej fakulty STU, fakultami STU, inými univerzitami, vysokými školami a inštitúciami, vrátane zahraničných.

Ústav zabezpečuje výučbu Súdneho inžinierstva, Metodiky znaleckej činnosti, Odhadu hodnoty nehnuteľností, Odhadu hodnoty stavebných prác, a iných odborných predmetov príbuzných súdnemu inžinierstvu, podľa študijných programov a požiadaviek Stavebnej fakulty STU, fakúlt STU, prípadne iných vysokých škôl.

Ústav zabezpečuje ďalšie vzdelávanie občanov, najmä odborné minimum a špecializované vzdelávanie v príslušnom odbore v rozsahu a obsahu určenom MS SR.

Ústav zabezpečuje odborné podujatia k problematike jednotlivých znaleckých odvetví (sympóziá, konferencie, semináre, školenia), v záujme zabezpečenia potrieb permanentného vzdelávania znalcov. Ústav pravidelne periodický zabezpečuje semináre najmä pre znalcov, absolventov a študentov špecializovaného štúdia pod názvom Klub znalcov pri Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

Ústav poskytuje MS SR, súčinnosť pri vykonávaní odbornej skúšky pre znalcov, overovaní odbornej spôsobilosti znalcov, kontrolnej činnosti, vzdelávacej činnosti, metodickej činnosti a konzultačnej činnosti.

Ústav zabezpečuje vypracovanie podkladov pre tvorbu znaleckej legislatívy, všeobecne záväzných predpisov, technických noriem, podľa požiadaviek orgánov štátnej a verejnej správy, fyzických a právnických osôb.

Ústav zabezpečuje vypracovanie stanovísk k administratívnej agende spojenej s dohľadom MS SR nad výkonom znaleckej činnosti, v zmysle ustanovení zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch.

Ústav zabezpečuje certifikáciu znalcov, odhadcov hodnoty nehnuteľnosti a majetku, certifikáciu systémov manažérstva kvality, v súlade s národnými a medzinárodnými predpismi.

Ústav zabezpečuje certifikačné, skúšobné a inšpekčné služby pri preukazovaní zhody stavebných výrobkov, v súlade s národnými a medzinárodnými predpismi.

Ústav poskytuje konzultačnú činnosť pre štátnu a verejnú správu, právnické a fyzické osoby.

Ústav zabezpečuje vydávanie: učebných textov, formou samostatnej edície pre študijný odbor Súdne inžinierstvo, odborného časopisu Almanach znalca, zborníkov z poriadaných akcií a neperiodických publikácii.

Ústav zabezpečuje výpočet koeficientu vývoja cien v stavebníctve na internetovej adrese: sco.svf.stuba.sk/usz/ , na základe oficiálnych publikácií indexu vývoja cien stavebných prác a materiálov v stavebníctve vydávaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky a pravidelne raz za štvrťrok zabezpečuje jeho aktualizáciu.

Ústav vykonáva aj ďalšiu odbornú činnosť podľa osobitného poverenia dekana SvF STU.

Článok 3
Organizačné členenie ústavu

Ústav je organizačnou zložkou SvF STU a jeho postavenie vyplýva zo štatútu a organizačného poriadku SvF STU a tohto Štatútu ústavu.

Ústav zriaďuje a ruší dekan fakulty, po predchádzajúcom prerokovaní v Akademickom senáte SvF STU.

Ústav riadi vedúci, ktorého do funkcie menuje dekan.

Ústav v znaleckej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti má tieto poradné orgány:

 • vedecká rada,
 • garanti znaleckých odvetví a vzdelávania,
 • rada konzultantov a odborné komisie.
Článok 4
VEDECKÁ RADA ÚSTAVU

Vedecká rada ústavu je poradný orgán dekana fakulty, ktorý je jej predsedom.

Členov vedeckej rady ústavu vymenúva dekan fakulty z radov popredných odborníkov SvF STU, fakúlt STU, iných univerzít, vysokých škôl a inštitúcií, vrátane zahraničných.

Vedecká rada ústavu:

 • schvaľuje študijné programy ústavu,
 • schvaľuje hlavné zamerania znaleckej činnosti ústavu,
 • prerokováva štatút ústavu,
 • prerokováva a hodnotí úroveň vzdelávacej činnosti ústavu,

Zasadnutia Vedeckej rady ústavu zvoláva jej predseda. Rokovania po stránke organizačnej a dokumentačnej zabezpečuje tajomník vedeckej rady ústavu.

Rokovania Vedeckej rady ústavu vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda podľa týchto zásad:

a) Predložené materiály a návrhy Vedecká rada ústavu berie na vedomie, prijíma uznesenia a odporúčania pre dekana.
b) Závery vedeckej rady ústavu sú prijímané spravidla konsenzom jej členov, v závažných otázkach hlasovaním. Spôsob hlasovania (verejné, tajné) navrhuje predsedajúci a schvaľuje vedecká rada.
c) Vedecká rada ústavu je uznášaniaschopná pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov. Uznesenie vedeckej rady ústavu je prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
d) Z rokovaní vedeckej rady ústavu vyhotovuje tajomník rady zápis, ktorý doručí spravidla do 14 dní všetkým členom vedeckej rady. Tajomník vedeckej rady uskutočňuje i vecnú a časovú kontrolu prijatých úloh.
e) Vedenie a archiváciu dokumentácie vedeckej rady ústavu zabezpečuje tajomník vedeckej rady ústavu.

Článok 5
GARANTI ZNALECKÝCH ODVETVÍ A VZDELÁVANIA

1. Garanta znalecké odvetvia v ktorých je SvF STU zapísaná do zoznamu Znaleckých ústavov menuje dekan.
2. Garant v danom znaleckom odvetví spolupracuje s vedúcim ústavu na:

 • rozvoji vedeckovýskumnej činnosti znaleckého odvetvia,
 • vypracovaní stanovísk a posúdení znaleckých posudkov podľa požiadaviek MS SR,
 • vypracovaní zložitých znaleckých posudkov,
 • vytváraní riešiteľského kolektívu pri znaleckej činnosti zasahujúcej do viacerých znaleckých odvetví,
 • zvyšovaní kvality výučby predmetov znaleckého odvetvia v realizovanom vzdelávaní, aktívnou spoluprácou s garantom vzdelávania.
 • edičnej činnosti súdneho znalectva, spojenej s vydávaním učebných textov a časopisu Almanach znalca.

3. Dekan menuje garanta vzdelávania ktorý zodpovedá za:

a) kvalitu výučby študijného programu,
b) organizáciu výučby a ekonomiku výučby.

Článok 6
RADA KONZULTANTOV A ODBORNÉ KOMISIE

Rada konzultantov ústavu je poradný orgán dekana SvF STU, ktorý je jej predsedom.

Rada konzultantov ústavu sa vnútorne člení na pracovné skupiny. Zriadenie pracovných skupín schvaľuje dekan.

Predsedov pracovných skupín a ďalších členov Rady konzultantov menuje dekan fakulty na základe návrhu vedúceho ústavu, z radov popredných odborníkov SvF STU, fakúlt STU, iných vysokých škôl a inštitúcií.

Rada konzultantov ústavu vykonáva hlavne tieto činnosti:

 • spolupráca na znaleckej činnosti ústavu najmä vo zvlášť obtiažnych prípadoch vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie, vrátane oponentskej činnosti k vybraným zvlášť obtiažnym znaleckým posudkom,
 • spolupráca na vypracovaní stanovísk a posúdení znaleckých posudkov podľa požiadaviek MS SR a ďalších orgánov štátnej a verejnej správy,
 • spolupráca na pedagogickej činnosti ústavu, spojenej so vzdelávaním, atestáciami, školením znalcov,
 • spolupráca na edičnej činnosti súdneho znalectva, spojenej s vydávaním učebných textov a časopisu Almanach znalca.

Odborné komisie zabezpečujú plnenie špecifických úloh a zriaďuje ich vedúci ústavu.

Článok 7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Zrušuje sa Štatút Ústavu súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave z 3.6.1999 a jeho zmena z 25. 1. 2000.
2. Tento zmenený štatút ústavu nadobúda účinnosť dňom podpisu dekanom Stavebnej fakulty STU.
Štatút Ústavu súdneho znalectva bol po prerokovaní schválený dňa 26.5.2006 Akademickým senátom Stavebnej fakulty STU v Bratislave uznesením č. 28/06.

V Bratislave dňa 26. 5. 2006
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
dekan