Ústav súdneho znalectva od roku 2002 zabezpečujesústavné vzdelávanie znalcov v odbore Stavebníctvo. Členom Klubu sa môže stať každý znalec.

Súčasťou každého stretnutia sú aktuality v oblasti znaleckej činnosti, prednáška / prednášky na vybranú tému, diskusia s účastníkmi. Členovia klubu majú možnosť e-mailom zaslať problém, otázku alebo názor, ktorý následne anonymne analyzujeme na nasledujúcom stretnutí. Zároveň majú možnosť navrhnúť témy, ktoré by mali byť odprednášané. Každý člen klubu bezplatne získa aj všetky v danom kalendárnom roku vydané čísla časopisu Almanach znalca.

Pracovné stretnutia sa konajú kvartálne:

 • V priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Radlinského 11 od 15:30 – 18.00 hod s programom:

  1. Aktuálna informácia vyzvaného špecialistu
  2. Voľná klubová diskusia (zodpovedanie otázok, ktoré znalcov zaujímajú, priestor na prezentáciu vlastného názoru na konkrétny problém, …)
 • V rekreačnom stredisku SvF v Kočovciach formou 2-denných odborných seminárov v Učebno-rekreačnom zariadení. Pre viacej informácií: ZOK Kočovce.

Poplatok vo výške 220 € s DPH za členstvo v klube znalcov sa využije na organizačné zabezpečenie klubovej činnosti. Počas viac ako 20 – ročnej existencie sa v rámci klubu organizovali odborné prednášky na rozličné odborné témy, ich zoznam nájdete nižšie.

Zobraziť prihlášku

Odborný garant vzdelávania:

prof. Ing. Zora Petráková, PhD.

Organizační garanti:

Ing. Silvia Gregušová, PhD., silvia.gregusova@stuba.sk
Mgr. Gabriela Sánková, gabriela.sankova@stuba.sk

Kočovce, december 2023:

Ohodnotenie bytu s prístavbami – Ing. Miloš Encinger, PhD., znalec, Bratislava

Chránené územia vo vzťahu k ohodnocovaniu pozemkov – Ing. Marián Vyparina, PhD., Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline

Ohodnocovanie pozemkov pre potreby SPF – zástupcovia Slovenského pozemkového fondu

Príspevok k problematike vecných bremien – doc. Ing. Naďa Antošová, PhD., KTES SvF STU v Bratislave

Stanovenie hodnoty nájmu za užívanie rodinného domu – Ing. Silvia Gregušová, PhD., Znalecký ústav STU v Bratislave

Ohodnotenie stavby určenej na odstránenie – Ing. Juraj Nagy, PhD., znalecká organizácia Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o., Bratislava

Podmienky a listiny pre evidenciu stavieb v KN – JUDr. Lucia Filagová, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Katedra správneho a environmentálneho práva PF UK v Bratislave

Znalecké posúdenie vybraných porúch plochých striech / terás – Ing. Jaroslav Piatka, PhD., znalec, Bratislava

ŠTATÚT
ÚSTAVU SÚDNEHO ZNALECTVA
STAVEBNEJ FAKULTY STU V Bratislave

Tento štatút upravuje postavenie, činnosť, základnú organizačnú štruktúru, Ústavu súdneho znalectva (ďalej len ústav) ako organizačnej súčasti Stavebnej fakulty STU v Bratislave, (ďalej len SvF STU), ako špecializovaného pracoviska.

Poslaním ústavu je zabezpečovať činnosť Znaleckého ústavu SvF STU v odbore stavebníctvo zapísaného v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, oddielu na zápis znalcov, časti na zápis znaleckých ústavov, podľa ustanovenia § 19, ods. 3 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Článok 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Ústav súdneho znalectva Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave začal (ďalej len ústav) svoju činnosť dňa 1.7.1999. Zriadenie ústavu bolo schválené akademickými senátmi fakulty a univerzity. Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej len MS SR), zapísalo ústav do Zoznamu znaleckých ústavov dňa 21.7.1999.

Ústav zabezpečuje znaleckú činnosť Znaleckého ústavu SvF STU v súlade s ustanoveniami § 19 zákona číslo 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Ústav je špecializované vedecké a odborné pracovisko, ktoré zabezpečuje činnosť rezortného a metodického centra v oblasti znaleckej činnosti zapísanej v zozname znalcov. Ústav zabezpečuje znaleckú činnosť Znaleckého ústavu SvF STU najmä vo zvlášť obťažných prípadoch vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie.

Ústav zabezpečuje Špecializované vzdelávania pre znalcov v odbore stavebníctvo v rozsahu 450 hod. – číslo POA: 0473/22091/2004/365/1, Osobitné vzdelávania o spôsobe výkonu znaleckej činnosti (odborné minimum) v rozsahu 30 hod. – číslo POA: 0473/22091/2004/365/2.

Ústav zabezpečuje doktorandské štúdium študijného programu súdne inžinierstvo v študijnom odbore súdne inžinierstvo v súlade s akreditáciou denného trojročného (CD 2004/8608-135:sekr.) a externého päťročného (CD 2004/8608-138:sekr.) štúdia.

Článok 2
ZÁKLADNÉ ÚLOHY ústavu

Ústav zabezpečuje úlohy najmä v týchto oblastiach:

 • znaleckej,
 • vedeckovýskumnej,
 • pedagogickej,
 • certifikačnej a inšpekčnej,
 • podnikateľskej,
 • odbornej pomoci pre orgány štátnej a verejnej správy,
 • konzultačnej pre právnické a fyzické osoby,
 • medzinárodnej spolupráci a zahraničných stykov,
 • edičnej,
 • inej odbornej.

Znaleckú činnosť Znaleckého ústavu SvF STU zabezpečuje ústav v súlade s ustanoveniami § 19 zákona číslo 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, najmä vo zvlášť obťažných prípadoch vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie.

Vedeckovýskumnú činnosť zabezpečuje ústav vo vednom odbore Súdne inžinierstvo najmä systematiky a metodiky súdneho inžinierstva, technickej analýzy a diagnostiky pre posudkovú činnosť a vedných odboroch, súvisiacich so študijným zameraním ústavu a znaleckými odbormi. Vo vedeckovýskumnej činnosti využíva ústav spoluprácu s katedrami Stavebnej fakulty STU, fakultami STU, inými univerzitami, vysokými školami a inštitúciami, vrátane zahraničných.

Ústav zabezpečuje výučbu Súdneho inžinierstva, Metodiky znaleckej činnosti, Odhadu hodnoty nehnuteľností, Odhadu hodnoty stavebných prác, a iných odborných predmetov príbuzných súdnemu inžinierstvu, podľa študijných programov a požiadaviek Stavebnej fakulty STU, fakúlt STU, prípadne iných vysokých škôl.

Ústav zabezpečuje ďalšie vzdelávanie občanov, najmä odborné minimum a špecializované vzdelávanie v príslušnom odbore v rozsahu a obsahu určenom MS SR.

Ústav zabezpečuje odborné podujatia k problematike jednotlivých znaleckých odvetví (sympóziá, konferencie, semináre, školenia), v záujme zabezpečenia potrieb permanentného vzdelávania znalcov. Ústav pravidelne periodický zabezpečuje semináre najmä pre znalcov, absolventov a študentov špecializovaného štúdia pod názvom Klub znalcov pri Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

Ústav poskytuje MS SR, súčinnosť pri vykonávaní odbornej skúšky pre znalcov, overovaní odbornej spôsobilosti znalcov, kontrolnej činnosti, vzdelávacej činnosti, metodickej činnosti a konzultačnej činnosti.

Ústav zabezpečuje vypracovanie podkladov pre tvorbu znaleckej legislatívy, všeobecne záväzných predpisov, technických noriem, podľa požiadaviek orgánov štátnej a verejnej správy, fyzických a právnických osôb.

Ústav zabezpečuje vypracovanie stanovísk k administratívnej agende spojenej s dohľadom MS SR nad výkonom znaleckej činnosti, v zmysle ustanovení zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch.

Ústav zabezpečuje certifikáciu znalcov, odhadcov hodnoty nehnuteľnosti a majetku, certifikáciu systémov manažérstva kvality, v súlade s národnými a medzinárodnými predpismi.

Ústav zabezpečuje certifikačné, skúšobné a inšpekčné služby pri preukazovaní zhody stavebných výrobkov, v súlade s národnými a medzinárodnými predpismi.

Ústav poskytuje konzultačnú činnosť pre štátnu a verejnú správu, právnické a fyzické osoby.

Ústav zabezpečuje vydávanie: učebných textov, formou samostatnej edície pre študijný odbor Súdne inžinierstvo, odborného časopisu Almanach znalca, zborníkov z poriadaných akcií a neperiodických publikácii.

Ústav zabezpečuje výpočet koeficientu vývoja cien v stavebníctve na internetovej adrese: sco.svf.stuba.sk/usz/ , na základe oficiálnych publikácií indexu vývoja cien stavebných prác a materiálov v stavebníctve vydávaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky a pravidelne raz za štvrťrok zabezpečuje jeho aktualizáciu.

Ústav vykonáva aj ďalšiu odbornú činnosť podľa osobitného poverenia dekana SvF STU.

Článok 3
Organizačné členenie ústavu

Ústav je organizačnou zložkou SvF STU a jeho postavenie vyplýva zo štatútu a organizačného poriadku SvF STU a tohto Štatútu ústavu.

Ústav zriaďuje a ruší dekan fakulty, po predchádzajúcom prerokovaní v Akademickom senáte SvF STU.

Ústav riadi vedúci, ktorého do funkcie menuje dekan.

Ústav v znaleckej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti má tieto poradné orgány:

 • vedecká rada,
 • garanti znaleckých odvetví a vzdelávania,
 • rada konzultantov a odborné komisie.
Článok 4
VEDECKÁ RADA ÚSTAVU

Vedecká rada ústavu je poradný orgán dekana fakulty, ktorý je jej predsedom.

Členov vedeckej rady ústavu vymenúva dekan fakulty z radov popredných odborníkov SvF STU, fakúlt STU, iných univerzít, vysokých škôl a inštitúcií, vrátane zahraničných.

Vedecká rada ústavu:

 • schvaľuje študijné programy ústavu,
 • schvaľuje hlavné zamerania znaleckej činnosti ústavu,
 • prerokováva štatút ústavu,
 • prerokováva a hodnotí úroveň vzdelávacej činnosti ústavu,

Zasadnutia Vedeckej rady ústavu zvoláva jej predseda. Rokovania po stránke organizačnej a dokumentačnej zabezpečuje tajomník vedeckej rady ústavu.

Rokovania Vedeckej rady ústavu vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda podľa týchto zásad:

a) Predložené materiály a návrhy Vedecká rada ústavu berie na vedomie, prijíma uznesenia a odporúčania pre dekana.
b) Závery vedeckej rady ústavu sú prijímané spravidla konsenzom jej členov, v závažných otázkach hlasovaním. Spôsob hlasovania (verejné, tajné) navrhuje predsedajúci a schvaľuje vedecká rada.
c) Vedecká rada ústavu je uznášaniaschopná pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov. Uznesenie vedeckej rady ústavu je prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
d) Z rokovaní vedeckej rady ústavu vyhotovuje tajomník rady zápis, ktorý doručí spravidla do 14 dní všetkým členom vedeckej rady. Tajomník vedeckej rady uskutočňuje i vecnú a časovú kontrolu prijatých úloh.
e) Vedenie a archiváciu dokumentácie vedeckej rady ústavu zabezpečuje tajomník vedeckej rady ústavu.

Článok 5
GARANTI ZNALECKÝCH ODVETVÍ A VZDELÁVANIA

1. Garanta znalecké odvetvia v ktorých je SvF STU zapísaná do zoznamu Znaleckých ústavov menuje dekan.
2. Garant v danom znaleckom odvetví spolupracuje s vedúcim ústavu na:

 • rozvoji vedeckovýskumnej činnosti znaleckého odvetvia,
 • vypracovaní stanovísk a posúdení znaleckých posudkov podľa požiadaviek MS SR,
 • vypracovaní zložitých znaleckých posudkov,
 • vytváraní riešiteľského kolektívu pri znaleckej činnosti zasahujúcej do viacerých znaleckých odvetví,
 • zvyšovaní kvality výučby predmetov znaleckého odvetvia v realizovanom vzdelávaní, aktívnou spoluprácou s garantom vzdelávania.
 • edičnej činnosti súdneho znalectva, spojenej s vydávaním učebných textov a časopisu Almanach znalca.

3. Dekan menuje garanta vzdelávania ktorý zodpovedá za:

a) kvalitu výučby študijného programu,
b) organizáciu výučby a ekonomiku výučby.

Článok 6
RADA KONZULTANTOV A ODBORNÉ KOMISIE

Rada konzultantov ústavu je poradný orgán dekana SvF STU, ktorý je jej predsedom.

Rada konzultantov ústavu sa vnútorne člení na pracovné skupiny. Zriadenie pracovných skupín schvaľuje dekan.

Predsedov pracovných skupín a ďalších členov Rady konzultantov menuje dekan fakulty na základe návrhu vedúceho ústavu, z radov popredných odborníkov SvF STU, fakúlt STU, iných vysokých škôl a inštitúcií.

Rada konzultantov ústavu vykonáva hlavne tieto činnosti:

 • spolupráca na znaleckej činnosti ústavu najmä vo zvlášť obtiažnych prípadoch vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie, vrátane oponentskej činnosti k vybraným zvlášť obtiažnym znaleckým posudkom,
 • spolupráca na vypracovaní stanovísk a posúdení znaleckých posudkov podľa požiadaviek MS SR a ďalších orgánov štátnej a verejnej správy,
 • spolupráca na pedagogickej činnosti ústavu, spojenej so vzdelávaním, atestáciami, školením znalcov,
 • spolupráca na edičnej činnosti súdneho znalectva, spojenej s vydávaním učebných textov a časopisu Almanach znalca.

Odborné komisie zabezpečujú plnenie špecifických úloh a zriaďuje ich vedúci ústavu.

Článok 7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Zrušuje sa Štatút Ústavu súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave z 3.6.1999 a jeho zmena z 25. 1. 2000.
2. Tento zmenený štatút ústavu nadobúda účinnosť dňom podpisu dekanom Stavebnej fakulty STU.
Štatút Ústavu súdneho znalectva bol po prerokovaní schválený dňa 26.5.2006 Akademickým senátom Stavebnej fakulty STU v Bratislave uznesením č. 28/06.

V Bratislave dňa 26. 5. 2006
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
dekan