Absolvent získa potrebné vedomosti zo všeobecnej a špeciálnej metodiky Cestný bezpečnostný audit a dokáže sa orientovať v predpisoch pre znaleckú činnosť. Absolvent má potrebné vedomosti pre samostatné vykonávanie audítorskej činnosti.

Štúdium sa uskutočňuje formou prednášok prezenčnou metódou, ktorá spočíva na vyučovaní v priamom kontakte lektora so študentom, ktoré si študenti dopĺňajú samostatným štúdiom. Základnou učebnou jednotkou štúdia je učebný predmet. Študenti sú povinní zúčastňovať sa prednášok a absolvovať v jednotlivých predmetoch predpísané zápočty a skúšky. Stavebná fakulta STU vedie o poslucháčoch, priebehu štúdia a plnení učebného plánu a učebných osnov priebežnú dokumentáciu.

Akreditované Akreditačnou komisiou MŠSR pre ďalšie vzdelávanie pod č. 0473/2019/51/1

Učebný plán:

  • Základy práva
  • Predpisy pre stavebníctvo
  • Predpisy a normy pre Cestný bezpečnostný audit
  • Cestný bezpečnostný audit a bezpečnostná inšpekcia
  • Príprava Cestného bezpečnostného auditu
  • Výkon Cestného bezpečnostného auditu
  • Vyhodnotenie Cestného bezpečnostného auditu a Záverečná správa
  • Opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti cestných komunikácii
  • Prípadová štúdia z Cestného bezpečnostného auditu

Odborný garant: doc. Ing. Tibor Schlosser CSc.
Organizačný garant: Ing. Silvia Gregušová, PhD.
Email: silvia.gregusova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 50 hodín Forma: Prezenčne, prednášky (v závislosti od pandemickej situácie)
Miesto konania: Stavebná fakulta STU v Bratislave
Cena: 650 € (Tento poplatok je na základe pridelenej akreditácie oslobodený od DPH. )

Prihláška na stiahnutie