Náplňou ústavu je:

  • zabezpečovať znaleckú činnosť v stanovených technických odboroch v súlade so zákonom č. 382/2004 Zb. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch, pre štátne orgány ako aj ďalšie právnické a fyzické osoby,
  • formou špecializovaného štúdia pripravovať odborníkov z praxe pre znaleckú činnosť v technických a ekonomických odboroch v zmysle zákona č. 382/2004 Zb,
  • získane poznatky prenášať do výučby a praxe,
  • rozvíjať vedeckovýskumnú činnosť v oblasti metodiky technického znaleckého posudku vrátane súvisiacich ekonomických a technicko-právnych oblastí
  • organizovať sympózia, semináre a konferencie,
  • vydávať učebné texty, zborníky z poriadaných akcií a neperiodické publikácie v odbore súdneho znalectva,
  • spolupracovať s katedrami a inými pracoviskami fakulty, STU a inými právnickými a fyzickými osobami v tuzemsku i v zahraničí, v odbore svojej pôsobnosti,
  • organizovať konzultačnú činnosť pre právnické a fyzické osoby,
  • organizovať odbornú pomoc pre ústredné orgány štátnej správy pri harmonizácii našej legislatívy s predpismi EÚ,
  • vykonávať aj ďalšiu odbornú činnosť podľa osobitného poverenia dekana fakulty.