Almanach znalca je recenzovaný odborný časopis pre znalcov v odbore Stavebníctvo. Ústav súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave začal vydávať časopis v roku 2003 a jeho vydávaním sa snaží prispieť k zvýšeniu úrovne poznania v oblasti znaleckej činnosti vo všetkých odvetviach stavebníctva.

V prípade, že chcete vyjadriť svoj názor na uverejnené príspevky, prípadne by ste sa radi podelili o svoje skúsenosti znalca formou príspevku v časopise, kontaktujte nás. Váš príspevok bude po jeho preštudovaní a schválení redakčnou radou postúpený recenzentovi.

Redakčná rada:

Predsedkyňa:
doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
vedúci ÚSZ SvF STU
02 592 74 700
zora.petrakova@stuba.sk

Členovia:
doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.
doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD.
Ing. Silvia Gregušová, PhD.
Ing. Miloslav Ilavský, PhD.
prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Ing. Juraj Nagy, PhD.
Ing. Branislav Púchovský, PhD.
Ing. Peter Skákala, PhD.
doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.

1/2003

 • Soudní inženírství v České republice aspolupráce znalcú ČR aSR – Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
 • Nedokončené byty a nebytové priestory vznaleckej praxi – Ing. Miloš Encinger
 • Aspekt pričlenenia mestských častí k Bratislave pri oceňovaní pozemkov – Ing. Ján Dobeš, CSc. , Prof Ing. Dušan Majdúch, PhD.
 • Cenové predpisy pre posudky v odvetví oceňovanie stavebných prác – Ing. Juraj Nagy
 • Indexy vývoja cien v stavebníctve a ich použitie v znaleckej činnosti – Ing. Branislav Púchovský
 • Ohodnotenie stavieb pri náhlej zmene technického stavu – Ing. Miloslav Ilavský

2-3/2003

 • Čo prináša novela zákona č. 278/1996 Z.z. ospráve majetku štátu – Mgr. Alena Roštová
 • Vonkajšie úpravy – Ing. Miloš Encinger
 • Význam trhových úrokových sadzieb vprocese ohodnocovania – Doc. Ing. Božena Hrvoľová, CSc.
 • Technické aprávne obmedzenia užívania pozemkov – Ing. Miloš Encinger, Ing. Zuzana Encingerová
 • Všeobecná hodnota stavieb stanovená metódou polohovej diferenciácie – skúsenosti anámety – Ing. Miloslav Ilavský, Ing. Miroslav Štipkala
 • Stopy vývoja staviteľstva na Slovensku – Ing. Oto Makýš, PhD.
 • Oceňovaný práv odpovídajících věcným břemenúm – Ing. Alena Hallerová, CSc.
 • Určovanie ceny stavebných materiálov – Doc. Ing. Štefan Pogran, CSc., Ing. Juraj Nagy
 • Zápisy poznámok, vecných bremien atiarch na listoch vlastníctva – Mgr. Jiřina Zentková
 • Prepočítavacie indexy vývoja cien vstavebníctve kII. kvartálu 2003 – Ing. Branislav Púchovský
 • Nové rozpočtové ukazovatele na určenie východiskovej hodnoty stavieb – Doc. Ing. Milan Nič, PhD., Ing. Juraj Nagy, Ing. Miloslav Vallo, Ing. Jozef Čavojský
 • Jednoduchá metóda analýzy senzitívnosti staticky určitých nosných konštrukcií aprvkov stavieb založená na diskretizácii konštrukcie – Ing. Bohumil Buhnický
 • Jednotný automatizovaný systém právnych informácii – JASPI ako efektívny nástroj vsúdnoznaleckej činnosti – Ing. Ján Hochmann
 • Ohlas na článok: Nedokončené byty anebytové priestory vznaleckej praxi – Ing. Ivana Zemková

4/2003

 • Čakajú nás zmeny – Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
 • Problematika revizích znaleckých posudkú zodboru stavebnictví – Ing. Lubomír Weigel, PhD.
 • Výpočet všeobecnej hodnoty budovy spozemkom kombinovanou metódou – Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
 • Obmedzenie užívania pozemkov – dopad na cenu ahodnotu pozemkov – Ing. Miloš Encinger, Ing. Zuzana Emcingerová
 • Prepočítavacie indexy vývoja cien vstavebníctve kIII. kvartálu 2003 – Ing. Branislav Púchovský
 • Vplyv poškodenia kontamináciou plesňami na životnosť acenu stavieb – Ing. Katarína Prokopčáková, PhD.
 • Inžinierske zabezpečenie prípravy auskutočňovania stavieb atechnický dozor – Ing. Vasiľ Ivanov, PhD.
 • Posudzovanie inžinierskej činnosti vštádiu realizácie stavieb – Ing. Alena Firáková
 • Vývoj staviteľstva na území Slovenska vobdobí gotiky – Ing. Oto Makýš, PhD.

1/2004

 • Zmeny adoplnenie vyhlášky č. 86/2002 Z.z. ostanovení všeobecnej hodnoty majetku vyhláškou č. 576/2003 MS SR z15.12.2003 – Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
 • Dopady vyhlášky MS SR č. 576/2003 Z.z. na použitie indexov vývoja cien vstavebníctve vznaleckej činnosti – Ing. Branislav Púchovský
 • Zmluvné riešenie naviacprác aich kontrola vnašej stavebnej praxi – Ing. Alena Firáková
 • Životnosti montovaných bytových stavebných sústav – Milan Čaprnda EUR Ing. PhD.
 • Využitie metodiky STU Bratislava – Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
 • Všeobecná hodnota bytu – Ing. Juraj Nagy

2/2004

 • Postup pri podávaní znaleckých posudkov pre účely reštitúcií – 1. časť – Ing. Katarína Fojtánová – Ing. Oliver Majdúch
 • Informácie zo zahraničia – znemeckého časopisu „Der Sachverständige“ – Ing. Petra Zuzaňáková – Ing. Roman Skopalík
 • Prepočítavacie indexy vývoja cien vstavebníctve kI. kvartálu 2004 – Ing. Branislav Púchovský
 • Vybrané štatistické metódy analýzy trhovej ceny bytov – Doc. RNDR. Viera Pacáková, PhD.
 • Podnikateľská metóda stanovenia všeobecnej hodnoty podniku ačasti podniku – Ing. Zora Petráková, PhD.
 • Znalecké posudky pre exekučné konanie – Ing. Miloslav Ilavský
 • Renesančné staviteľstvo na území Slovenska – Ing. Oto Makýš, PhD.
 • Uplatňovanie individuálnej kalkulácie cien stavebných prác vznaleckej činnosti – Ing. Igor Jirkovský – Doc. Ing. Gabriela Bollová, PhD.

3/2004

 • Zákon č. 382/2004 Z.z. oznalcoch, tlmočníkoch aprekladateľoch aozmene adoplnení niektorých zákonov
 • Postup pri podávaní znaleckých posudkov pre účely reštitúcií – 2. časť – – Ing. Katarína Fojtánová – Ing. Oliver Majdúch
 • Novela zákona ostavebných výrobkoch ajej dopad na činnosť výrobcov – Ing. Jarmila Nováčiková
 • Staviteľstvo obdobia baroka – Ing. Oto Makýš, PhD.
 • Návrh cenovej mapy mesta Šurany – Ing. Anna Mančušková
 • Indexy vývoja cien vstavebníctve kII. Kvartálu 2004 – Ing. Branislav Púchovský
 • Definícia rodinného domu vzmysle zákona č. 50/1976 Zb. vznení neskorších predpisov – Ing. Miroslav Gatiar

4/2004

 • Problematika ceny pozemkov pre priemyselné areály na príklade areálu firmy Philips vHranicích na Moravě ( 1. časť ) – Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
 • Posúdenie kvality keramickej dlažby vo veľkoplošných predajniach – Doc. Ing. Gabriela Adamská, PhD.
 • Kontrolný askúšobný plán stavby – Analýza legislatívnych podmienok ich tvorby – Ing. Peter Makýš, PhD.
 • Cena ahodnota nehnuteľností – Ing. Eva Jankovichová, PhD.
 • Zákon odani zpridanej hodnoty po vstupe SR do EU – Ing. Helena Ellingerová
 • Indexy vývoja cien vstavebníctve vsúvislosti svyhláškou MS SR č. 492/2004 Z.z. – Ing. Branislav Púchovský
 • Staviteľstvo klasicizmu a19. storočia ( 1. časť ) – Ing. Oto MakýŠ, PhD.

1/2005

 • Problematika ceny pozemkov pre priemyselné areály na príklade areálu firmy Philips vHranicích na Moravě ( 2. časť ) – Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
 • XIV. Medzinárodná konferencia absolventov štúdia technického znalectva vBrne – Ing. Miroslav Trubáček
 • Znalecký posudok ovšeobecnej hodnote nehnuteľností pre účely uzatvorenia zmluvy ozriadení záložného práva – Ing. Jozef Havrila
 • Štatistické metódy vmanažmente rizika develeoperského procesu – Ing. Eva Jankovichová, PhD.
 • Problematika ohodnocovania bytov vnadstavbách, prístavbách avstavbách bytových domov – ing. Vladimír Vereš
 • Materiálovo-technické vybavenie súdnych znalcov – Ing. Miroslav Trubáček

2-3/2005

 • Vlastnícke doklady a ich využitie vpraxi pri ohodnocovaní bytov – Ing. Peter Juriga
 • Reálna deľba nehnuteľností – Ing. Gabriela Masaryková
 • Staviteľstvo klasicizmu a19. storočia ( 2. časť ) – Ing. Oto MakýŠ, PhD.
 • Vývoj klasifikácií stavebnej produkcie vsúvislosti so vstupom SR do EÚ – Ing. Jozef PoláŠek – Doc. Ing. Gabriela Bollová, PhD.
 • Kvalita detailu anepriezvučnosť – Prof. Ing. Jozef Zajac, DrSc.
 • Cenová stratégia stavebnej firmy zpohľadu súdneho znalectva – Ing. Vladimír Novák – Ing. Juraj Nagy
 • Kontrolný askúšobný plán stavby – Metodika tvorby apoužívanie – Doc. Ing. Ivan Juríček, PhD. – Ing. Peter Makýš, PhD.
 • Tesnenie priesakov vody cez stavebné konštrukcie – Ing. Antonín Špaček, CSc.
 • Cenová analýza plochých strešných konštrukcií– Poruchy plochých striech ( 1. časť ) – Ing. Mária Jancová – Ing. Juraj Nagy
 • Metóda termovízie, jej rozvoj apoužitie – Ing. Andrea Vargová, PhD.

4/2005

 • Termografie obvodových konštrukcií – Ing. Miloš Kalousek, PhD.
 • Stanovenie výšky škôd na nehnuteľnosti – Ing. Miloslav Ilavský
 • Staviteľstvo klasicizmu a19. storočia ( 3. časť ) – Ing. Oto MakýŠ, PhD.
 • Murovanie aparametre kvality – Ing. Katarína Prokopčáková, PhD.
 • Cenová analýza plochých strešných konštrukcií ( 2. časť ) – – Ing. Mária Jancová – Ing. Juraj Nagy
 • Fotografia vznaleckej činnosti – Doc. Ing. Milan Nič, PhD. – Ing. Marek Fraštia, PhD. – Ing. Jarmila Nováčiková
 • Vyhláška MS SR č. 500/2005 Z.z. MS SR z26. októbra 2006

1/2006

 • Význam cenových máp – Ing. Eva Jankovichová, PhD.
 • Technická hodnota zpohľadu teórie aznaleckej praxe – Ing. Róbert Kledus, PhD.
 • Všeobecná hodnota nehnuteľností. Námety, skúsenosti apostrehy zpraxe – ing. Miloš Encinger
 • Manažment obnovy budov – Doc. Ing. Mária Hromníková, PhD.
 • Alternatívny výpočet všeobecnej hodnoty pozemku porovnávacou metódou ( Satelitná obytná zóna mesta Bratislavy – Chorvátsky Grob ) – Ing. Miroslav horník – Ing. Zoltán Rajci
 • Manažment lízingu nehnuteľností – Ing. Iveta Romancová, PhD.

2/2006

 • Spolupráca obcí so znalcami – Doc. Ing. Milan NiČ, PhD.
 • Sledovanie cien nehnuteľností na Slovensku – Ing. Mikuláš Cár, PhD.
 • Transformačné aspekty územného rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja – RNDr. Milan Rajčák, CSc.
 • Porucha – povlaky na obkladoch zprírodného kameňa – Doc. Ing. Stanislav Unčík – Doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD. – Ing. Marián Dubík
 • Technická normalizácia vSlovenskej republike – Ing. Dana BelluŠová – Ing. Ľubomír Kováčik
 • Návrh databázy všeobecnej hodnoty nehnuteľností – Ing. Oliver Kubička
 • Otázky aodpovede – hosť Doc. JUDr. Ondrej Samaš – JUDr. Ondrej Prikryl

3/2006

 • Košický samosprávny kraj – Mgr. Zuzana Babríková
 • Rozvoj Košického samosprávneho kraja – Doc. Ing. Milan Nič, PhD. – Doc. Ing. Peter Ťapák – Ing. Peter Burger
 • Stavebné pozemky – Ing. Eva Jankovichová, PhD.
 • Zásady predaja pozemkov mesta Spišská Nová Ves – Mgr. Anna Fedorová
 • Otázky aodpovede – JUDr. Ondrej Samaš
 • Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti kombinovanou metódou – Ing. Juraj Nagy – Ing. Naďa Antošová, PhD.
 • Príklad znaleckého posudku zodvetvia – Odhad hodnoty stavebných prác – Ing. Juraj Nagy
 • Stavebná sústava – nízkopodlažný montovaný betón – EUR. Ing. Milan Čaprnda, PhD.

4/2006

 • Rozvoj Nitrianskeho samosprávneho kraja – Doc. Ing. Milan Nič, PhD. – Ing. Arch. Viera Juricová-Melušová
 • Špecifický príklad ocenenia vecného bremena – Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
 • Prehľad vývoja legislatívnych predpisov odani zpridanej hodnoty – Ing. Helena Ellingerová, PhD.
 • Otázky aodpovede – Ing. Ivana Zemková – JUDr. Ondrej Prikryl
 • Poruchy stavebných objektov – Ing. Ľuboš Tuchyňa – Ing. Katarína Prokopčáková, PhD.

1-2/2007

 • Rozvoj Banskobystrického samosprávneho kraja – Bc. Bohuslav Chudík
 • Hypotéka vEurópe, základné trendy vrokoch 2004 – 2006 – Ing. Viktória Múčková, PhD.
 • Zohľadnenie časovej hodnoty peňazí pri stanovení všeobecnej hodnoty nehnuteľností – Doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
 • Uplatnenie individuálnej kalkulácie cien vznaleckej činnosti – Ing. Juraj Nagy
 • Príčiny výskytu plesní vnadstavbe bytového domu – Ing. Naďa Antošová, PhD.
 • Parametre kvality vnútorných omietok – Ing. Katarína Prokopčáková, PhD.
 • Analýza osadenia okennej konštrukcie anávrh princípov rekonštrukcie okenných výplní – Ing. Andrea Vargová, PhD. – Ing. Róbert Žudel
 • Otázky aodpovede – JUDr. Ondrej Prikryl

3/2007

 • Rozvoj Trnavského samosprávneho kraja – Mária Karpátyová
 • Odhad hodnoty bytov vBratislave – Dúbravke zich ponukových cien – Doc. Ing. Milan Nič, PhD.
 • Porušenie nádrží odpadových vôd – príklad analytického postupu stanovenia príčin porušenia inžinierskej konštrukcie – Ing. Ivan Slávik, PhD. – Ing. Mária Masarovičová, PhD.
 • Postavenie znalcov, tlmočníkov aprekladateľov zhľadiska sociálneho poistenia – JUDr. Janka Zajacová
 • Otázky aodpovede – JUDr. Ondrej Prikryl

4/2007

 • Rozvoj Prešovského samosprávneho kraja – Doc. Ing. Milan Nič, PhD. – Ing. Július Takáč
 • Užívacie práva aspráva bytov vo vlastníctve – JUDr. Jana Zajacová
 • Garážové státie sa rovná alebo nerovná nebytový priestor ? – Ing. Katarína Prokopčáková, PhD.
 • Porušenie nádrží odpadových vôd – experimentálne merania astabilné analýzy – Ing. Ivan Slávik, PhD. – Ing. Mária Masarovičová, PhD.
 • Poruchy stavby vstrešnej rovine obytného podkrovia – Ing. Rastislav Menďan, PhD. – Ing. Andrea Vargová, PhD.
 • Systém manažmentu kvality – negatíva vpraxi – Ing. Sylvia Szalayová, PhD.
 • Územnoplánovacie vstupy pre znaleckú činnosť – Doc. Ing. Milan Nič, PhD.

1-2/2008

 • Žilinský samosprávny kraj – Mgr. Zuzana Muchová
 • Priestorové plánovanie atrh nehnuteľností ( 1. časť ) – Prof. Ing. Arch. Maroš Finka, PhD.
 • Analytická metóda stanovenia hodnoty nájmu stavieb – Ing. Miloslav Ilavský
 • Vady diela pri výstavbe rodinného domu – Ing. Jindřich Kratěna, CSc.
 • Stavba ako predmet znaleckého posudzovania – Ing. Viera Rajprichová
 • Ohodnocovanie enviromentálneho dlhu – nástroje ekonomického modelovania trhovej hodnoty nehnuteľností – Ing. Zora Petráková, PhD.
 • Výskumná činnosť ÚSZ – Doc. Ing. Milan Nič, PhD. – Ing. Miloslav Ilavský
 • Najčastejšie príčiny vzniku zosuvu pri stavebnej činnosti – Prof. RNDr. František Baliak, PhD.
 • Pripravenosť stavebných firiem na vstup do Európskej menovej únie – Ing. Eva Jankovichová, PhD.
 • Príčina poškodenia fasádnych dosiek na budove – Ing. Jindřich Kratěna, CSc.

3/2008

 • Rozvoj Trenčianskeho samosprávneho kraja – Doc. Ing. Milan Nič, PhD.
 • Určenie všeobecnej hodnoty poľnohospodárskej pôdy metódou polohovej diferenciácie – Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
 • Prejavy porúch na obvodovom plášti polyfunkčného domu aanalýza ich príčin – Doc. Ing. Gabriela Adamská, PhD.
 • Náhrada škody spôsobenej pri výkone verejnej moci – Ing. Viera Rajprichová
 • Analýza najvyššieho anajlepšieho využitia majetku – Václav Z. Melen, MBA, MAI, ASA, MRICS
 • Činnosť vibračného valca apoškodenie domu – Ing. Jindřich Kratěna, CSc.
 • Všeobecná hodnota stavieb abytov stanovená porovnávacou metódou – Doc. Ing. Milan Nič, PhD.

4/2008

 • História asúčastnosť Stavebnej fakulty STU vBratislave – Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
 • Poznatky zpraxe pri stanovení všeobecnej hodnoty nekonvenčných typov stavieb – Ing. Naďa Antošová, PhD.
 • Integrovaný návrh budov industriálnych plôch, prípadové štúdie so zohľadnením konštrukčných, statických aenergetických požiadavku – Doc. Darja Kubečková Skulinová, PhD. – C.Eng. Karel Kubačka, PhD. – C.Eng. Ing. Paed Igip
 • Znalec aexpert vtechnických aekonomických oblastiach – Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. – Ing. Albert Bradáč, PhD.
 • Vplyv prejazdu vozidiel prejazdom domu na jeho stav – Ing. Jindřich Kratěna, CSc.
 • Rekonštrukcie, opravy aprevádzka betónových bazénov – Prof. Ing. Jozef Kriš, PhD. – Ing. Miroslav Baláž
 • Plány opráv arekonštrukcií vodovodov akanalizácií – Ing. Katarína Tóthová, PhD. – Ing. Tomáš Gibala
 • Vývoj cien nehnuteľností vo vzťahu kjednotlivým vplyvom včase apriestore – Ing. Arch. Jelena Hudcovská – Ing. Silvia Gregušová
 • Posúdenie účasti sanácie obvodových stien rodinného domu metódou elektroosmózy asanačnými omietkami – Ing. Andrea Vargová, PhD.

1/2009

Prehľad právnych predpisov pre znalcov – Ing. Viera Rajprichová

 • Ceny nehnuteľností na bývanie na Slovensku pred apo zavedení eura – Ing. Mikuláš Cár, PhD.
 • Požiadavky bánk na znalecké posudky aich podklady po vydaní vyhlášky 33/2009 Z.z. – Ing. Pavol Minárik
 • Stavebná produkcia na Slovensku klesá – Ing. Eva Jankovichová, PhD.
 • Príčiny poruchy konštrukcie podlahy snášľapnou vrstvou zkeramickej dlažby – Ing. Naďa Antošová, PhD. – Ing. Jana Kozanková, PhD.
 • Technické normy avyhlášky voblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb na Slovensku – Ing. Mária Novotná, PhD.
 • Posúdenie pripravovanej stavebnej zmeny dokončených panelových domov – EUR. Ing. Milan Čaprnda, PhD.

2/2009

 • Výučba geodézie akartografie na Slovenskej technickej univerzite vBratislave – Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
 • Kataster nehnuteľností – Karol Ďungel
 • Bratislavský meridián Samuela Mikovíniho – historická pamiatka – Milan Hájek – Ján Melicher – Július Bartaloš
 • Odhad možných vplyvov zavedenia eura na stavebníctvo vSR – Marek Árendáš
 • Prvotný prehľad výkonu znaleckej činnosti azaujímavosti pri odhade hodnoty nehnuteľností vo Francúzsku – Miloš Encinger
 • Výnosový prístup teórie kapitalizácie – úvod ( 2. časť ) – Václav Z. Melen
 • Zosuv vneogénnych íloch iniciovaný výkopom stavebnej jamy – Peter Turček – Monika Bartošová

3/2009

 • 10 rokov činnosti ÚSZ – Doc. Ing. Milan Nič, PhD.
 • Právne vzťahy pri nájme poľnohospodárskej pôdy – JUDr. Janka Zajacová
 • Princípy energetickej certifikácie budov na bývanie – Prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
 • Súdnoznalecká činnosť aaktuálne otázky katastra nehnuteľností – Doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD.
 • Posúdenie stropných prvkov dimenzovaných podľa starších noriem – Ing. Milan Čaprnda, PhD.
 • Mapy svahových porúch ako pomôcka pri znaleckej činnosti – Prof. RNDr. František Baliak, PhD.
 • Akustika prostredia obytných budov aodhad hodnoty nehnuteľnosti – Ing. Andrea Vargová, PhD – Ing. Monika Rychtáriková, PhD.
 • Reálna deľba nehnuteľností zhľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb – Ing. Mária Novotná, PhD.
 • Závery zmedzinárodnej vedeckej konferencie, konanej pri príležitosti 10. výročia založenia Ústavu súdneho znalectva SvF STU vBratislave – Doc. Ing. Milan Nič, PhD.