Často kladené otázky
Aké podmienky musím splniť aby som mohol byť zapísaný v zozname znalcov v odbore Stavebníctvo?

  • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zameranom na vybraný odbor (Stavebníctvo),
  • úspešne skončené osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti („odborné minimum“ – už zahrnuté v „špecializovanom vzdelávaní“),
  • vykonávanie praxe v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej sedem rokov,
  • zloženie skúšky z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis („odborná skúška“),
  • úspešne skončené „špecializované vzdelávanie“ (len pre odvetvia OHN a OHSP) (v zásade príprava na „odbornú skúšku“),
  • materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví.
Chcem sa stať znalcom v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností. Postačuje mi absolvovanie odborného minima pre znalcov?

Odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností patrí medzi znalecké odvetvia, pre ktoré je zo zákona predpísané špecializované vzdelávanie v rozsahu min. 200 hodín – nepostačuje absolvovať odborné minimum v rozsahu min. 30 hodín.

Absolvoval som Stavebnú fakultu v odbore Geodézia a kartografia. Môžem sa prihlásiť na špecializované vzdelávanie znalcov a stať sa znalcom v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností?

Žiaľ, ako absolvent daného odboru nespĺňate podmienku požadovaného vstupného vzdelania pre zápis do zoznamu znalcov v danom znaleckom odvetví. Z tohto dôvodu vás na štúdium prijať nemôžeme. V prípade záujmu sa však môžete stať znalcom v odbore Geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností (v tomto prípade postačuje absolvovanie odborného minima pre znalcov a odbornej skúšky).

Čo všetko budem môcť ako znalec v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností robiť?

Znalec v danom odvetví ohodnocuje všetky druhy stavieb, všetky druhy pozemkov v zastavaných územiach obcí, nepoľnohospodárske a nelesné pozemky mimo zastavaných území obcí,  práva a závady viaznuce na nehnuteľnostiach (vecné bremená), stanovuje všeobecnú hodnotu nájomného za pozemok alebo stavbu, výšku škody, posudzuje zhodnotenie alebo znehodnotenie stavby.

Pracujem ako architekt a chcem byť znalec v odvetví Projektovanie v stavebníctve. Musím absolvovať špecializované vzdelávanie, alebo len odborné minimum?

V danom prípade je potrebné absolvovať len odborné minimum pre znalcov.

Pôsobím ako psychológ a mám záujem stať sa znalcom v tomto odbore. Môžem sa prihlásiť na kurz odborného minima na váš ústav, alebo vzdelávate len stavbárov?

Môžete. Náš znalecký ústav organizuje kurz odborného minima pre všetky znalecké odbory a odvetvia, pre ktoré nie je zo zákona predpísané špecializované vzdelávanie – aj pre znalecký odbor 34 00 00 Psychológia.

Absolvovala som Fakultu architektúry na STU (mám titul Ing. arch.), ale od skončenia školy sa venujem len prevádzkovaniu vlastného kvetinárstva. Chcela by som robiť znalecké posudky na byty a rodinné domy pre banky.

Žiaľ, MS SR vás nezapíše do zoznamu znalcov, pretože po získaní vzdelania v odbore ste nevykonávali prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej 7 rokov. Zároveň platí, že prax v odbore musí byť vykonávaná aj v čase podania žiadosti o zápis.

Chcem byť znalec v odvetviach Odhad hodnoty nehnuteľností a Pozemné stavby. Musím chodiť zvlášť na špecializované vzdelávanie, a potom na odborné minimum?

V tomto prípade (keďže jedným z vašich zvolených odvetví je Odhad hodnoty nehnuteľností) musíte absolvovať špecializované vzdelávanie, súčasťou ktorého však je aj odborné minimum – takže kurz odborného minima už nebudete absolvovať zvlášť.

Je nejaký maximálny počet odvetví, v ktorých môžem byť znalec?

Ak splníte zákonné podmienky, môžete sa stať znalcom vo viacerých odboroch alebo odvetviach, ktorých počet nie je vo vzťahu k jednej osobe nijako obmedzený.

Uvažujem, že sa k vám prihlásim na znalectvo, ale neviem, či to budem časovo stíhať. Je nejaká možnosť kurz prerušiť a po čase pokračovať?

Náš ústav umožňuje študentom požiadať o prerušenie štúdia a prestup do nasledujúceho kurzu. Študent pokračuje v štúdiu tam, kde prestal, absolvované predmety sa mu uznávajú. Pre úplnosť uvádzame, že študent pri prestupe uhrádza poplatok za prestup.

Akým spôsobom prebieha Špecializované vzdelávanie (pre záujemcov o odvetvia OHN a/alebo OHSP)?

Prednášky dvojročného ŠV sú spravidla združené do viacdňových blokov v rozsahu 20 až 40 vyučovacích hodín v jednom bloku – sústredení (zhruba jeden krát za 2 mesiace, napr. streda, štvrtok, piatok).

Kedy začína 19. kurz Špecializovaného vzdelávania?

Pozvánky na zápis do 19. kurzu ŠV budú posielané evidovaným (prihláseným) záujemcom v druhej polovici augusta 2023. On-line zápis je naplánovaný na koniec mesiaca september.