O zriadení Ústavu súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave rozhodlo vedenie fakulty dňa 28.11.1998. Toto rozhodnutie schválil akademický senát fakulty dňa 26.2.1999 a akademický senát STU dňa 27.4.1999. Ústav bol zriadený dekanom Stavebnej fakulty STU (Zriaďovacia listina č. j. 0107/99, zo dňa 3. 6. 1999) a od 1.7.1999 začal svoju činnosť.

Míľniky chronologicky:

28.11.1998 – rozhodnutie vedenia fakulty o zriadení Ústavu súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave
26.02.1999 – schválenie zriadenia ústavu akademickým senátom fakulty
27.04.1999 – schválenie zriadenia ústavu akademickým senátom STU
18.03.1999 – list ministra spravodlivosti SR JUDr. Jána Čarnogurského č. 7774/98-55, v ktorom privítal zriadenie ústavu so zameraním na znaleckú činnosť.
03.06.1999 – zriadenie ústavu Zriaďovacou listinou dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave č. j. 0107/99
01.07.1999 – začatie činnosti ústavu
21.07.1999 – zápis Ústavu súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Radlinského 11, 813 68 Bratislava do Zoznamu znaleckých ústavov
rok 2002 – zriadenie Klubu znalcov pri SvF STU v Bratislave
apríl 2003 – ÚSZ začal vydávať časopis Almanach znalca
4. 3. 2005 – MS SR v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch tlmočníkoch a prekladateľoch zapísalo SvF STU v Bratislave ako Znalecký ústav v odbore Stavebníctvo