Po doručení žiadosti budeme žiadateľa kontaktovať (e-mailom alebo telefonicky – v prípade, že uvediete aj svoje telefónne číslo) za účelom upresnenia úlohy znalca, vyžiadania dodatočných podkladov, lehoty, v ktorej sme schopní požadovaný znalecký úkon vypracovať, vypracujeme cenovú ponuku. Upozorňujeme, že výška znalečného je spravidla vyššia, ako výška znalečného znalcov – fyzických osôb. Po akceptovaní cenovej ponuky a zaslaní písomnej objednávky vás požiadame o úhradu preddavku na znalečné.

    každý znalec je zo zákona povinný odmietnuť vykonanie úkonu, ak:

    a) je vylúčený podľa § 11 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z.z. v platnom znení (t.j. ak možno mať pre jeho pomer k veci, k zadávateľovi alebo k inej osobe, ktorej sa úkon týka, pochybnosť o jeho nezaujatosti),

    b) nie je zapísaný v odbore alebo v odvetví, v ktorom je potrebné úkon vykonať,

    c) mu vážne zdravotné dôvody, pracovné pomery, rodinné pomery alebo iné vážne dôvody neumožňujú vykonať úkon riadne a včas,

    d) má dočasne pozastavený výkon činnosti podľa § 7a, prerušený výkon činnosti podľa § 7b alebo mu plynie zákaz výkonu činnosti podľa § 26 ods. 3 písm. b).