V prípade záujmu o znaleckú činnosť v inom odbore ako v odbore Stavebníctvo:

Náš znalecký ústav organizuje kurzy osobitného vzdelávania o spôsobe výkonu znaleckej činnosti – odborné minimum pre znalcov – aj pre iné odbory ako Stavebníctvo. Kurz totiž musí absolvovať každý záujemca o zápis do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znaleckom odbore a odvetví, pre ktoré nie je zo zákona predpísané absolvovanie špecializovaného vzdelávania. Medzi našich absolventov patria okrem iného aj znalci v odboroch Psychológia, Ťažba, Spoločenské a humanitné vedy, Zdravotníctvo, BOZP, Vodná doprava, Drahé kovy a kamene, klenoty, hodiny, Chémia, Kultúra, Lesníctvo, Ochrana životného prostredia, …
Prihlášky prijímame celoročne.

V prípade záujmu o znaleckú činnosť v odbore Stavebníctvo má uchádzač v zásade dve možnosti:

A. V prípade, že sa chcete stať znalcom v niektorom z odvetví odboru Stavebníctvo (zoznam všetkých odborov nižšie na stránke1) a nechcete byť zároveň znalcom v odvetví  Odhad hodnoty nehnuteľností (OHN), alebo Odhad hodnoty stavebných prác (OHSP), vyhláška vyžaduje len absolvovanie odborného minima pre znalcov v rozsahu min. 30 hodín. Uvedený kurz organizuje náš ústav.

Ďalšie informácie o odbornom minime

Prihlasovanie na odborné minimum

Zobraziť prihlášku

B. Špecializované vzdelávanie musia povinne absolvovať iba záujemcovia o zápis do zoznamu znalcov v 2 odvetviach odboru Stavebníctvo: Odhad hodnoty nehnuteľností (OHN) a Odhad hodnoty stavebných prác (OHSP) (platí od 01.08.20182). Špecializované vzdelávanie náš znalecký ústav poskytuje na základe poverenia Ministerstva spravodlivosti SR č. 02109/Os/2009/153 z 28.5.2019. Vzdelávanie má celkový rozsah 240 vyučovacích hodín, pričom 200 hodín je venovaných prednáškam a cvičeniam, 40 hodín je venovaných vypracovaniu záverečnej práce pod vedením vedúceho práce. Po úspešnom absolvovaní kurzu študent získa Osvedčenie o absolvovaní špecializovaného vzdelávania s celoštátnou platnosťou, ktoré je jednou z povinných príloh k žiadosti o zápis do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Ďalšie informácie o špecializovanom vzdelávaní

Prihlasovanie na špecializované vzdelávanie

Zobraziť prihlášku
 • 37 01 00 Pozemné stavby
 • 37 02 00 Dopravné stavby
 • 37 03 00 Vodné stavby
 • 37 04 00 Banské stavby
 • 37 05 00 Líniové stavby
 • 37 06 00 Stavebná fyzika
 • 37 07 00 Statika stavieb
 • 37 08 00 Projektovanie v stavebníctve
 • 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
 • 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
 • 37 11 00 Stavebný materiál
 • 37 12 00 Stavebné konštrukcie
 • 37 13 00 Poruchy stavieb
 • 37 14 00 Geotechnika

Dňa 01.08.2018 vstúpila do platnosti vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 38/22004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa Prílohy č. 4 vyhlášky: Zoznam odborov a odvetví, v ktorých je podmienkou zápisu do zoznamu úspešné absolvovanie špecializovaného vzdelávania:

 1. odbor cestná doprava
 2. odbor ekonómia a manažment
 3. odbor kriminalistika
 4. odvetvie odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky
 5. odvetvie počítačové programy (softvér)
 6. odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností
 7. odvetvie odhad hodnoty stavebných prác
 8. odvetvie odhad hodnoty strojových zariadení.