Podľa Vyhlášky č. 228/2018 Z. z., § 10:
Podrobnosti o rozsahu, spôsobe a obsahu špecializovaného vzdelávania
(1)
Úspešné absolvovanie špecializovaného vzdelávania sa od žiadateľov o zápis do zoznamu vyžaduje pre odbory alebo odvetvia uvedené v prílohe č. 4.
(2)
Špecializované vzdelávanie poskytujú znalecké ústavy a tlmočnícke ústavy na základe poverenia ministerstvom. Ministerstvo vydáva poverenie na dobu určitú, najmenej na dobu trvania jedného kurzu špecializovaného vzdelávania.
(3)
Rozsah špecializovaného vzdelávania je najmenej 200 hodín. Obsahom špecializovaného vzdelávania je najmä aplikácia teoretických znalostí v príslušnom odbore.
(4)
Špecializované vzdelávanie je vzdelávanie, ktorého študijný program schválilo ministerstvo.
(5)
Na priebeh špecializovaného vzdelávania, na odbornú prípravu uchádzačov a na vykonanie skúšky uchádzačov sa vzťahuje osobitný predpis.
(6)
Úspešné absolvovanie špecializovaného vzdelávania sa preukazuje písomným potvrdením, ktoré vydávajú osoby uvedené v odseku 2.

Momentálny stav zabezpečovania kurzov:

Ústav momentálne zabezpečuje špecializované vzdelávanie v 15. a v 16. kurze „súdneho znalectva“. V 4. štvrťroku 2021 plánujeme otvoriť nový, v poradí 17. kurz “súdneho znalectva”. Tento kurz je plne obsadený, všetky novoprijaté prihlášky budú zaradené do 18. kurzu.

Upozorňujeme, že jednou z podmienok zápisu do zoznamu znalcov v odbore Stavebníctvo je absolvovanie II. stupňa vysokoškolského štúdia na Stavebnej fakulte (nie odbor Geodézia a kartografia) alebo Fakulte architektúry a aktívne vykonávanie odbornej praxe v odbore Stavebníctvo, v trvaní najmenej 7 rokov.

Viac informácií nájdete v sekcii “Často kladené otázky“. V prípade, že sa v tejto sekcii nenachádza odpoveď na Vašu otázku, napíšte na jan.holly@stuba.sk.

Často kladené otázky

V prípade pretrvávajúceho stavu epidemiologickej situácie  budú vybrané sústredenia prebiehať online.

Prihláška na špecializované vzdelávanie

Zobraziť prihlášku