Podľa Vyhlášky č. 228/2018 Z. z., § 10:
Podrobnosti o rozsahu, spôsobe a obsahu špecializovaného vzdelávania
(1)
Úspešné absolvovanie špecializovaného vzdelávania sa od žiadateľov o zápis do zoznamu vyžaduje pre odbory alebo odvetvia uvedené v prílohe č. 4.
(2)
Špecializované vzdelávanie poskytujú znalecké ústavy a tlmočnícke ústavy na základe poverenia ministerstvom. Ministerstvo vydáva poverenie na dobu určitú, najmenej na dobu trvania jedného kurzu špecializovaného vzdelávania.
(3)
Rozsah špecializovaného vzdelávania je najmenej 200 hodín. Obsahom špecializovaného vzdelávania je najmä aplikácia teoretických znalostí v príslušnom odbore.
(4)
Špecializované vzdelávanie je vzdelávanie, ktorého študijný program schválilo ministerstvo.
(5)
Na priebeh špecializovaného vzdelávania, na odbornú prípravu uchádzačov a na vykonanie skúšky uchádzačov sa vzťahuje osobitný predpis.
(6)
Úspešné absolvovanie špecializovaného vzdelávania sa preukazuje písomným potvrdením, ktoré vydávajú osoby uvedené v odseku 2.

Momentálny stav zabezpečovania kurzov:

Ústav momentálne zabezpečuje špecializované vzdelávanie v 18. a v 19. kurze „súdneho znalectva“. V 4. štvrťroku 2024 plánujeme otvoriť nový, v poradí 20. kurz “súdneho znalectva”. Prihlášky do 20. kurzu prijímame celoročne.

Upozorňujeme, že jednou z podmienok zápisu do zoznamu znalcov v odbore Stavebníctvo je absolvovanie II. stupňa vysokoškolského štúdia na Stavebnej fakulte (nie odbor Geodézia a kartografia) alebo Fakulte architektúry a aktívne vykonávanie odbornej praxe v odbore Stavebníctvo, v trvaní najmenej 7 rokov.

Viac informácií nájdete v sekcii „Často kladené otázky„. V prípade, že sa v tejto sekcii nenachádza odpoveď na Vašu otázku, napíšte na jan.holly@stuba.sk.

Často kladené otázky

Prihláška na špecializované vzdelávanie

Zobraziť prihlášku