Ústav súdneho znalectva opäť organizuje seminár „Výnosové ohodnocovanie nehnuteľností“

Rozsah: 10 hodín (2 x 5 hod)

Termín konania: 27.9.2024 (piatok) a 4.10.2024 (piatok) v čase 8:30 – 11:30, 12:15-14:15

Miesto konania: Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, Bratislava, miestnosť B107

Prednášajúci: Ing. Branislav Púchovský, PhD., znalec, UniCredit Group, a.s.

Kurz je určený tým, ktorí:

– chcú pochopiť základy a východiská výnosového ohodnocovania, namiesto dosadzovania odporúčaných hodnôt do odporúčaných vzorcov,

– sa chcú sami presvedčiť, že výnosové ohodnocovanie nie je strašiakom, ktorého si na „stavbárov“ vymysleli „ekonómovia“, ale metódou ohodnocovania, ktorá reálne vedie k indikovaniu hodnoty nehnuteľnosti,

– nechcú len pasívne počúvať na prednáške, ale akceptujú, že bez prepočítania príkladov sa praktické zručnosti nadobúdajú len ťažko,

– chápu, že žiadne jednoduché odpovede na komplexné problémy neexistujú, a preto od lektora takéto odpovede neočakávajú,

– prídu s otvorenou hlavou a sú ochotní akceptovať, že pohľad na výnosové ohodnocovanie môže byť aj iný, ako ten, ktorý mali doteraz.

Preto na tomto kurze budete:

– čas venovať aj individuálnemu riešeniu príkladov a kým dospejete k ohodnoteniu nehnuteľnosti čaká vás dlhá cesta, ktorá začne pri jednoduchom úročení,

– potrebovať vlastný počítač, na riešenie zadaných úloh,

– riešiť aj domáce úlohy (dobrovoľne) a aktívne vyhľadávať dáta z verejne dostupných zdrojov.

Čo na tomto kurze robiť nebudeme a čo po jeho skočení nezískate:

– nebudeme ohodnocovať vyhláškovým spôsobom kombinovanou metódou,

– nezískate žiadne univerzálne rady, žiadnu tabuľku s odporúčanými kapitalizáciami.

Napriek tomu by ste po ukončení kurzu mali byť schopní:

– použiť získané vedomosti pri ohodnocovaní podľa vyhlášky,

– odborne argumentovať v prípadoch, keď (zlo)zvyky v znaleckej praxi zdanlivo bránia použitiu výnosovej hodnoty.

Kurz pozostáva z dvoch blokov po 5 vyučovacích hodinách (celkom 10 hodín), v rámci ktorých sa budeme venovať:

– princípu výnosového ohodnocovania („magické“ slovo yield, yieldový profil nehnuteľnosti – initial/equivalent/reversionary yield, investičný trojuholník, životný cyklus nehnuteľnosti),

– základom finančnej matematiky, ako nevyhnutnému predpokladu pochopenia transformácie nájmu na hodnotu,

– diskontným, kapitalizačným a výnosovým mieram – spôsobom ich odvodenia, zdrojom údajov,

– metódam výnosového ohodnocovania (základný výnosový model na báze večnej renty, metóda diskontovaného cash-flow)

– jednotlivým zložkám vstupujúcim do určenia výnosu z nehnuteľnosti (nájom -headline/ efective/ market rent, náklady nehnuteľnosti, triple net lease) a trhovým odlišnostiam podľa typy nehnuteľnosti (kancelárske, obchodné a priemyselné nehnuteľnosti)

– pozemku vo výnosovom ohodnocovaní (podiel pozemku na výnose)

Prihláška na stiahnutie