Náš znalecký ústav organizuje kurzy osobitného vzdelávania o spôsobe výkonu znaleckej činnosti – odborné minimum pre znalcov. Kurz musí absolvovať každý záujemca o zápis do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znaleckom odbore a odvetví, pre ktoré nie je zo zákona predpísané absolvovanie špecializovaného vzdelávania. Medzi našich absolventov patria okrem iného aj znalci v odboroch Psychológia, Ťažba, Spoločenské a humanitné vedy, Zdravotníctvo, BOZP, Vodná doprava, Drahé kovy a kamene, klenoty, hodiny, Chémia, Kultúra, Lesníctvo, Ochrana životného prostredia, …
Prihlášky prijímame celoročne.

Podľa Vyhlášky č. 228/2018 Z. z., § 9:
Podrobnosti o rozsahu, spôsobe a obsahu odborného minima
(1)
Účelom odborného minima je získanie základných znalostí o právnych predpisoch potrebných na výkon znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti.
(2)
Odborné minimum zabezpečujú na základe poverenia ministerstvom znalecké ústavy pre záujemcov o znaleckú činnosť a tlmočnícke ústavy pre záujemcov o prekladateľskú činnosť a tlmočnícku činnosť. Ministerstvo vydáva poverenie na dobu určitú, minimálne na dobu trvania jedného kurzu odborného minima.
(3)
Rozsah odborného minima je najmenej 30 hodín. Obsahom odborného minima sú najmä základy právnych predpisov týkajúcich sa výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti, metodika výkonu činnosti, vedenie denníka, ako aj forma a obsah znaleckého úkonu, tlmočníckeho úkonu alebo prekladateľského úkonu.
(4)
Študijný program odborného minima schvaľuje ministerstvo.
(5)
Znalecké ústavy a tlmočnícke ústavy sú povinné zaslať ministerstvu zoznam všetkých účastníkov odborného minima do jedného mesiaca od jeho uskutočnenia.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 228/2018 Z. z. predpisuje odbory a odvetvia, v ktorých je podmienkou zápisu do zoznamu znalcov aj úspešné absolvovanie špecializovaného vzdelávania a nepostačuje len absolvovanie odborného minima. ide o nasledovné odbory a odvetvia:

  1. odbor cestná doprava
  2. odbor ekonómia a manažment
  3. odbor kriminalistika
  4. odvetvie odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky (odbor Elektrotechnika)
  5. odvetvie počítačové programy (softvér) (odbor Elektrotechnika)
  6. odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností (odbor Stavebníctvo)
  7. odvetvie odhad hodnoty stavebných prác (odbor Stavebníctvo)
  8. odvetvie odhad hodnoty strojových zariadení (odbor Strojárstvo).

Ak sa chcete stať znalcom v akomkoľvek inom odbore alebo odvetví, je potrebné absolvovať len tzv. osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu znaleckej činnosti (odborné minimum znalcov).

Uvedený kurz organizuje náš ústav na základe poverenia Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré zároveň schválilo Študijný program odborného minima.

Účelom kurzu je získanie základných znalostí o právnych predpisoch potrebných na výkon znaleckej činnosti. Rozsah odborného minima je najmenej 30 hodín. Obsahom vzdelávania sú najmä základy právnych predpisov týkajúcich sa výkonu znaleckej činnosti, metodika výkonu činnosti, vedenie denníka znalca, ako aj forma a obsah znaleckého úkonu.

Účastníkom poskytujeme prezentácie z kurzu vo formáte *.pdf.

Cena kurzu je 350,- € s DPH.

Upozorňujeme, že jednou z podmienok zápisu do zoznamu znalcov v odbore Stavebníctvo je absolvovanie II. stupňa vysokoškolského štúdia na Stavebnej fakulte (nie odbor Geodézia a kartografia) alebo Fakulte architektúry a aktívne vykonávanie odbornej praxe v odbore Stavebníctvo, v trvaní najmenej 7 rokov. Viac informácií nájdete v sekcii „Často kladené otázky„.

Prihlasovanie na odborné minimum

Zobraziť prihlášku