Je zverejnený nový index vývoja cien pre 1. Q 2022: 3,043

Viac tu