Je zverejnený nový index vývoja cien pre 3. Q 2022: 3,307

Viac tu