Je zverejnený nový index vývoja cien pre 4. Q 2022: 3,412

Viac tu