Je zverejnený nový index vývoja cien pre 2. Q 2023: 3,584

Viac tu