Je zverejnený nový index vývoja cien pre 4. Q 2023: 3,661

Viac tu