Je zverejnený nový index vývoja cien pre 2. Q 2021: 2,707

Viac tu