Je zverejnený nový index vývoja cien pre 1. Q 2021: 2,558

Viac tu