Je zverejnený nový index vývoja cien pre 2. Q 2022: 3,176

Viac tu