Je zverejnený nový index vývoja cien pre 3. Q 2021: 2,826

Viac tu