Je zverejnený nový index vývoja cien pre 4. Q 2020: 2,652

Viac tu