História

28.11.1998 rozhodnutie vedenia fakulty o zriadení Ústavu súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave
26.02.1999 schválenie zriadenia ústavu akademickým senátom fakulty
27.04.1999 schválenie zriadenia ústavu akademickým senátom STU
18.03.1999 list ministra spravodlivosti SR JUDr. Jána Čarnogurského č. 7774/98-55, v ktorom privítal  zriadenie ústavu so zameraním na znaleckú činnosť.
03.06.1999 zriadenie ústavu Zriaďovacou listinou dekana Stavebnej fakulty STU  v Bratislave č. j. 0107/99
01.07.1999
začatie činnosti ústavu
21.07.1999 zápis Ústavu súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Radlinského 11, 813 68 Bratislava do Zoznamu znaleckých ústavov
rok 2002 zriadenie Klubu znalcov pri SvF STU v Bratislave
apríl 2003 ÚSZ začal vydávať časopis Almanach znalca
4. 3. 2005 MS SR v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch tlmočníkoch a prekladateľoch zapísalo SvF STU v Bratislave ako Znalecký ústav v odbore Stavebníctvo