Špecializované štúdium

Ústav momentálne zabezpečuje špecializované vzdelávanie v 14. kurze a otvoril nový, v poradí 15. kurz "súdneho znalectva". 15. kurz je plne obsadený, všetky novoprijaté prihlášky budú zaradené do 16.kurzu.

Zápis do kurzu sa uskutoční 27. 09. 2019 (piatok)  od 9:00 do 15.00 h v miestnosti č. 5 na 15. poschodí bloku „C" Stavebnej fakulty STU, Radlinského 11, Bratislava.

Prvé sústredenie sa uskutoční v termíne:
16. – 18. 10. 2019 (streda - piatok) od 8:30 do 11:45 hod a od 12:45 do 16:00 h.

Druhé sústredenie sa uskutoční v termíne:
27. – 29. 11. 2019 (streda - piatok) od 8:30 do 11:45 hod a od 12:45 do 16:00 h.

Prihlášku na diaľkové štúdium do 16. kurzu pre znalcov (po naplnení sa otvorí v septembri 2020) nájdete v sekcii "tlačivá" - čitateľne vyplnenú prihlášku vrátane príloh zasielajte na: silvia.gregusova@stuba.sk

Špecializované vzdelávanie náš znalecký ústav poskytuje na základe poverenia Ministerstva spravodlivosti SR č. 02109/Os/2009/153 z 28.5.2019. Vzdelávanie má celkový rozsah 240 vyučovacích hodín, pričom 200 hodín je venovaných prednáškam a cvičeniam, 40 hodín je venovaných vypracovaniu záverečnej práce pod vedením vedúceho práce.

Po úspešnom absolvovaní kurzu študent získa Osvedčenie o absolvovaní špecializovaného vzdelávania s celoštátnou platnosťou, ktoré je jednou z povinných príloh k žiadosti o zápis do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.


UPOZORNENIE:

Dňa 01.08.2018 vstúpila do platnosti vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 38212004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa Prílohy č. 4 vyhlášky: Zoznam odborov a odvetví, v ktorých je podmienkou zápisu do zoznamu úspešné absolvovanie špecializovaného vzdelávania:

1. odbor cestná doprava

2. odbor ekonómia a manažment

3. odbor kriminalistika

4. odvetvie odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky

5. odvetvie počítačové programy (softvér)

6. odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností

7. odvetvie odhad hodnoty stavebných prác

8. odvetvie odhad hodnoty strojových zariadení.

Z uvedeného vyplýva, že špecializované vzdelávanie musia povinne absolvovať záujemcovia o zápis do zoznamu znalcov v 2 odvetviach odboru Stavebníctvo: Odhad hodnoty nehnuteľností a Odhad hodnoty stavebných prác, nie všetci záujemcovia o zápis do zoznamu v odbore Stavebníctvo. V prípade, že sa chcete stať znalcom v inom odvetví odboru Stavebníctvo (napr. Pozemné stavby, Stavebná fyzika, Statika stavieb) a nechcete byť zároveň znalcom v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností, alebo Odhad hodnoty stavebných prác, vyhláška vyžaduje len absolvovanie odborného minima pre znalcov v rozsahu min. 30 hodín (uvedený kurz organizuje náš ústav).

Odvetvia a ich počet si volí študent podľa svojho uváženia, po 3.semestri štúdia. V rámci odboru Stavebníctvo existujú nasledovné znalecké odvetvia:

37 01 00 Pozemné stavby

37 02 00 Dopravné stavby

37 03 00 Vodné stavby

37 04 00 Banské stavby

37 05 00 Líniové stavby

37 06 00 Stavebná fyzika

37 07 00 Statika stavieb

37 08 00 Projektovanie v stavebníctve

37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností

37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác

37 11 00 Stavebný materiál

37 12 00 Stavebné konštrukcie

37 13 00 Poruchy stavieb

37 14 00 Geotechnika.

 

Informácie o štúdiu - smernica dekana č. 1/2017, zo dňa 07.09.2017

Kontaktná osoba: Ing. Silvia Gregušová, PhD., silvia.gregusova@stuba.sk, 02 592 74 712, resp. sekretariát

Stavebná Fakulta STU
Ústav súdneho znalectva
Telefón: +421 2 328 88 701
e-mail: usz@stuba.sk
blok C, 15. p., č. dv. 5 
Vedúca ústavu: doc. Ing. Zora PETRÁKOVÁ, PhD.


***********