Prihláška na akreditované vzdelávanie - Cestný bezpečnostný audit - Ústav súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Prihláška na akreditované vzdelávanie - Cestný bezpečnostný audit

4
Jul 19
Prihláška na akreditované vzdelávanie - Cestný bezpečnostný audit

Akreditovaný vzdelávací program Cestný bezpečnostný audit má celkový rozsah 50 vyučovacích hodín. Rozsah a priebeh vzdelávania bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 135/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon  č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov.

 

Poplatok za celé štúdium bol stanovený vo výške 650 € (slovom: šesťstopäťdesiat eur). Tento poplatok je na základe pridelenej akreditácie oslobodený od DPH. Vzdelávanie je akreditované Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre ďalšie vzdelávanie pod č. 0473/2019/51/1 a odsúhlasené Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Poplatok za štúdium je potrebné v plnej výške uhradiť najneskôr do 13. 12. 2019 poštovou poukážkou, alebo prevodným príkazom na účet:           

Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK9381800000007000084111

BIC/SWIFT kód banky: SPSRSKBAXXX

VS: 0121000519

KS: 0308

Pre identifikáciu platby je potrebné uviesť meno platiteľa. Pri finančných transakciách na pošte je potrebné uviesť meno a adresu poskytovateľa vzdelávania:

Slovenská technická univerzita v BA, Vazovova 5, 812 43 Bratislava,

IČO: 00397687, DIČ: 2020845255, IČ. DPH:SK 2020845255

V prípade, že si poplatok budete chcieť dať do firemných nákladov, musí byť platba zrealizovaná z firemného účtu.  V tom prípade je potrebné, aby ste nám  zároveň po úhrade poplatku poslali potvrdenie o platbe a identifikačné údaje firmy, ktorá zaplatí poplatok, aby sme následne mohli vystaviť daňový doklad.

Kurz sa uskutoční v 2 blokoch, v termíne 27. – 31. 01. 2020 a 04. – 07. 02. 2020 na Stavebnej fakulte STU, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

Prihláška na stiahnutie TU.

Prihlášku (podpísanú a naskenovanú) je potrebné zaslať na adresu usz@stuba.sk najneskôr do 13.12.2019. Upozorňujeme, že kapacita kurzu je limitovaná max. počtom 20 účastníkov.
späť na novinky